0 votes
What is the 99th Pokemon?

1 Answer

0 votes
Kingler – #99 - Pincer Pokémon - veekun.
...